top of page

חזון בית הספר

בית הספר יהווה קהילה חינוכית מוגנת חדשנית ומובילה בהישגיה אשר תעודד פיתוח מנהיגות ומצוינות במדעי החברה והרוח, באומנויות ובמדעים בעשייה חברתית ערכית ואהבת האדם, בהיכרות הארץ ואהבתה, תוך עידוד לעצמאות במחשבה ובמעשה למען הפרט והקהילה.

רציונל:

  1. בית הספר יהיה פתוח וישלב את כלל התלמידים, במטרה להביא למימוש היכולות והנטיות הגלומות באישיות התלמידים.

  2. בית הספר יפגיש את מוריו ותלמידיו עם מיטב ערכי התרבות, המחשבה והיצירה האנושית והיהודית, תוך קידום תפישת עולם הומניסטית ודמוקרטית.

  3. בית הספר יחתור למצוינות אישית, חברתית ולימודית.

  4. בית הספר יאפשר בחירה, למידה והתנסות במגוון נושאים: אומנויות, מדעים, טכנולוגיה, מדעי החברה והרוח.

  5. בית הספר יקדם ויטפח מנהיגות בקרב התלמידים וחברי הצוות, באמצעות עשייה חברתית משמעותית.

  6. בית הספר יפעל כארגון לומד באמצעות שימוש במנגנוני הערכה ומשוב דיאלוגיים, מקדמים ומעצימים. בין ההנהלה, המורים, התלמידים והוריהם.

  7. בית הספר ישלב למידה חוץ כיתתית ויקדם למידה חדשנית המשלבת אמצעים ושיטות טכנולוגיות מתקדמות, גמישות וחווייתיות.

bottom of page