top of page

לימודים בחטיבה העליונה

בחטיבה העליונה כיתות י-יב כיתות עיוניות, מב"ר (מסלול בגרות רגיל), אי"ל(איתור יכולות למידה)  וחינוך מיוחד.

כיתות אלה לומדות לקראת תעודת בגרות במסלולי למידה שונים המותאמים ליכולותיהם של

התלמידים.

אפשרויות הבחירה הניתנות לתלמידי התיכון מגוונות וכוללות מדעים, שפות, אמנויות ,מקצועות טכנולוגיים ומקצועות עיוניים רבי מלל.

המעורבות החברתית מהווה חלק חשוב מתכנית הלימודים של התלמידים ובית הספר מאפשר

מגוון רחב ביותר של אפשרויות לתלמידיו בהתאם להעדפותיהם האישיות.

bottom of page