תקנון בית הספר

בית הספר יהווה מרחב חינוכי בטוח ויאפשר דיאלוג בין שותפיו: חברי הצוות החינוכי, תלמידים והורים וייתן מענה לצרכים הלימודיים החברתיים והרגשיים של שותפיו.

אנשי הצוות בבית הספר הם המבוגרים האחראים לביטחונם, שלומם ואיכות חייהם של תלמידי בית הספר.

בית הספר מצפה ליחסים של כבוד הדדי בין כל הגורמים המשותפים לקהילת בית הספר: תלמידים, צוות חינוכי, הורים וגורמי קהילה נוספים.

להלן תקנון בית הספר שמטרתו לשמור על אקלים בית ספרי המאפשר למידה מיטבית וסביבה בטוחה לכלל תלמידי בית הספר.

 

נוכחות ועמידה בזמנים

לוח הצלצולים של בית הספר יפורסם בתחילת השנה והוא מחייב את קהילת בית הספר.

יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעורים עם הצלצול.

 

העדרויות

כל מורה יבדוק נוכחות בתחילת כל שיעור ויעדכן במשו"ב.

יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים בכיתה. תלמיד לא ישוטט  בבית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור ולא יעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת אישור מחנך/רכז/מנהל.

נהלי העדרויות והצגת אישורים:

1.         באחריות התלמיד הנעדר להציג אישור היעדרות בפני המורה המקצועי ובפני מחנך הכיתה. עד שלושה ימים – ניתן להביא אישור מההורים, 4 ימים ומעלה – יש להמציא אישור רופא.

2.         לידיעתכם – נסיעה לחו"ל ו/או חופשה: על פי הנחיות משרד החינוך, חל איסור מוחלט להיעדר מבית הספר לחופשה / פעילות משפחתית ממושכת. אם הורה מחליט להוציא את ילדו לתקופה ממושכת, על ההורה להמציא מכתב פנייה לבית הספר ובו פירוט מטרת הנסיעה, התאריכים והתחייבות להשלמת החומרים בזמן ההיעדרות. באחריות ההורים והתלמיד להשלים באופן עצמאי את שהחסיר. מכתב זה יועבר למפקחת בית הספר.

3.         בתיכון נוכחות בשיעורים משפיעה על הציון, על פי שיטת המנות, כפי שמפורסם באתר ביה"ס.

4.         השעיה מבית הספר אינה נחשבת היעדרות מוצדקת.

5.         היעדרות, בהיקף של למעלה מ-30% משעות הלימוד של מקצוע מסוים בתיכון, שוללת את האפשרות לגשת לבחינת הבגרות במסגרת ביה"ס.

 

תלבושת אחידה

על פי חוזר מנכ"ל תלבושת אחידה הינה חובה בחטיבת הבניים.

1. בפעם הראשונה שתלמיד יגיע ללא תלבושת, המחנך יתקשר להוריו על מנת שיביאו לו תלבושת לבית הספר  ותרשם לו הערה במשו"ב.

2. בפעם השניה שתלמיד יגיע ללא תלבושת, הוא לא יורשה ללמוד בכיתתו והוריו יתבקשו להגיע ולקחת אותו הביתה, לאחר שתתקיים שיחה משמעתית עם הרכזת.

 

קוד  לבוש

יש להגיע לבית הספר בלבוש הולם כמוזכר לעיל (תלבושת אחידה בחטה"ב).

אין להגיע  לביה"ס  בלבוש חושפני.

בכל מקרה שמורה יראה שהתלמיד/ה לבוש/ה באופן לא הולם הוא יפנה       

לתלמיד/ה באופן אישי, ויידע את מחנך/ת הכתה. במקרים החוזרים על עצמם יוזמנו ההורים להמשך טיפול.

בחטיבת הביניים חל איסור להגיע עם כפכפי גומי.

 

שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור (טלפונים ניידים, מצלמות, "אייפודים" וכו'

1.         כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך שיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט אלא אם כן השימוש במכשיר נעשה בהנחיית המורה וברשותו כחלק מהפעילות הלימודית.

2.           השימוש במכשיר פלאפון במהלך פעילות מחוץ לביה"ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות.

3.         צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. צילום במהלך פעילות מחוץ לביה"ס יעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.

4.         מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים לבית הספר (פרט לסיכון מהקרינה המכשירים משמשים יעד לגניבות, למסחר ובאופן עקיף לאלימות בבית הספר). בכל מקרה של הבאת המכשיר  בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאבדנו או לגנבתו. הנהלת בית הספר רשאית לאסור הבאת מכשירים ניידים לבית הספר או להגביל את השימוש בהם בהתאם להחלטות הצוות.

5.         תלמיד שבזמן שיעור יהיה עם פלאפון בידו או על שולחנו – יילקח הפלאפון  ויוחזר לתלמיד במזכירות החטיבה בסיום יום הלימודים.

6.         במידה והתנהלות זו תחזור על עצמה, הפלאפון יוחזר לתלמיד רק לאחר שיחה עם מחנך הכיתה, הודעה להורים ועדכון במשו"ב.

 

מילוי הוראה

כל תלמידי בית הספר נדרשים למלא אחר הוראות הצוות החינוכי.

1.         תלמיד אשר לא ממלא  הוראה של מורה פוגע ביכולתו של המורה או ביכולתה של הכתה לתפקד.

במקרה כזה אפשרויות התגובה: השארות לאחר יום הלימודים צמוד למורה, מכתב לתיק אישי, הזמנת הורים, השעיית תלמיד מיום לימודים תישקל על ידי הצוות החינוכי שיכלול: מחנך, רכז ויועץ ותאושר ע"י מנהלים.

2.         המורה יודיע על התגובה למחנך ולהורים.

 

תחומי בית הספר

היציאה משטח בית הספר ללא אישור מהצוות החינוכי אסורה. יציאה תתאפשר רק על ידי הצגת מכתב ממחנך/רכז/מנהל לשומר.

תלמידים אינם רשאים להסתובב בשטחי בית הספר היסודי, יד חריף ואולם הספורט למעט במסגרת שיעורי האומנויות והספורט. כמו כן, חל איסור לשוטט בשטחי הקיבוץ.

תלמיד שימצא מחוץ לביה"ס בשעות הלימודים ללא אישור יושעה עד 3 ימים.

 

קו אדום

כל אירוע, שעלול לפגוע בתחושת המוגנות של אוכלוסיית בית הספר ייחשב כחצית קו אדום.

אירועי חציית קו אדום: אלימות פיזית, אלימות מילולית, פגיעה ברכוש, גנבות, מכירה או קנייה של אביזרים שונים בין התלמידים והתנהגות מסכנת חיים, שימוש בחומרים מסוכנים ו/או אסורים במסגרת בית הספר.

1.         בכל אירוע כזה, התלמיד יושעה מיידית מהמשך לימודיו עד לקיום שיחה.

2.         מחנך הכיתה יעדכן טלפונית את ההורים בפרטי האירוע והטיפול שנקבע, כמו כן יכתוב מכתב סיכום להורים ויתייק העתק בתיק האישי של התלמיד.

3.         לאחר כל אירוע של חציית קו אדום יגיעו ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה.

4.         במקרים חריגים תתכן פנייה לרשויות החוק עד כדי הרחקה לצמיתות מבית הספר.

 

השעיה פנימית

במקרים חריגים בהם תלמיד לא יוכל להמשיך לשהות בכיתה בשל התנהגות חריגה ,תתאפשר השעיה פנימית בהסכמת הצוות החינוכי.

 

שמירה על רכוש בית ספר

התלמידים נדרשים לשמור על רכוש בית הספר ולהימנע מפגיעה בו.

בכל מקרה של נזק לרכוש, התלמיד שגרם לנזק ישא באחריות  ישלם עבורו או יתקנו במידה והדבר אפשרי.

 

התנהגות במהלך ההפסקה

בשעת ההפסקה התלמידים מתבקשים לשמור על הכללים ועל אווירה רגועה ונעימה.

אין לשחק במשחקי כדור בתוך הבניינים. חל איסור מוחלט לשחק במשחקים בעלי אופי משפיל, אלים ולא חברי.

 

ניקיון

תלמידי בית הספר שותפים לשמירה על ניקיונו.

בכל כיתה יהיו תורנים שתפקידם:

א.         במשך היום- לדאוג לכך שהכיתה נקייה בתחילת כל שיעור.

ב.         בסיום היום- לדאוג שכל התלמידים הרימו כיסאות, לכבות מזגן ואורות.

 באחריות המורים המלמדים בכיתות לדאוג שהתורנים יעשו את תפקידם.

 

עישון

העישון בתחומי בית הספר אסור בהחלט.

תלמיד שימצא מעשן בתחומי בית הספר יושעה ליום אחד ויחזור רק בליווי הוריו לשיחה עם המחנך.

במקרים חוזרים ונשנים של עישון המשך הטיפול יהיה לשיקול דעתם של הצוות החינוכי.

 

הסעות

 מועצה אזורית מטה יהודה מסיעה את תלמידי בית ספרנו בתחילת היום ובסופו.

1.         העלייה והירידה מהאוטובוס מותרות רק בתחנות ההסעה בבית הספר וביישובים.

2.         אין לחצות את הסובה בין האוטובוסים. יש ללכת על המדרכה לתחנות ההסעה.

3.         העלייה והירידה מהאוטובוס מותרות רק בתחנות ההסעה בבית הספר וביישובים.

4.         תלמיד יכול לנסוע בהסעה לישוב אחר, רק בתנאי שיש מקום.

5.         הסעות בית הספר היסודי לא מיועדות לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה. תלמיד שיעבור על איסור זה לא יוכל למחרת לנסוע בהסעות בית הספר.

6.         כל כללי ההתנהגות של בית הספר, שמתייחסים ליחסים בין תלמידים לבין עצמם ובין תלמידים לאנשי צוות חלים גם על ההסעות.

תלמידים שנתקלים בקשיים ובעיות בהסעות מוזמנים לפנות לבני – מנהלן ביה"ס.

 

מבחנים, בחנים ועבודות

1.         לוח מבחנים של בית הספר יפורסם לכל שכבה בתחילת כל רבעון.

על התלמידים והמורים לעמוד בלוח זה.

2.         התנהגות: שמירה על טוהר הבחינות:

חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות.

 

בבחינות פנימיות של בית הספר (שאינן בחינות בגרות):

במקרה של אי שמירה על נהלים תקינים בזמן בחינות יתכנו מספר תגובות:

א.         פגיעה בציון התלמיד בבחינה.

ב.         זימון התלמיד והוריו לבירור.

ג.          פסילת הבחינה במקרה שהוכחה אי שמירה על טוהר הבחינות, לאחר שנעשה הליך הוגן המאפשר לתלמידים המעורבים לערער על החשד.

 

מבחן  במועד ב'

מבחן מועד ב' מתקיים בסוף כל רבעון מבחנים ( 4 פעמים בשנה)

למבחן מועד ב' רשאים לגשת רק תלמידים שלא עשו מבחן במועד א' מסיבה מוצדקת. (ראו היעדרות מוצדקת)