top of page

 

 

דבר מנהלת חטיבה עליונה

שרונה עזרא            

.

לתלמידי החטיבה העליונה ניתן מענה המותאם ליכולותיהם ולצרכיהם.
התלמידים לומדים כל אחד על-פי יכולותיו בכיתות השונות. בכל שכבה ישנן כיתות עיוניות, כיתת מב"ר, כיתת אתגר וכיתת חינוך מיוחד ויחד עם זאת לתלמידים ניתנת האפשרות ללמוד במגוון רחב של מגמות בהתאם ליכולות ולנטיות הלב. המגמות השונות עונות על הצרכים השונים של התלמידים: מגמות מדעיות, הומניות ומגמות אומנותיות. 
בנוסף לכך בבית- הספר ישנו דגש על הצמחת מנהיגות צעירה, אהבת הארץ, אהבת האדם ותרומה לקהילה. הדבר בא לידי ביטוי בפעילויות החברתיות השונות. תלמידי החטיבה העליונה יוצאים לטיולי שטח אשר הם שותפים ברמות שונות בהכנת המסעות השונים. לוקחים חלק ביום התרמה למען הקהילה, יוצאים לסדנאות שטח, שותפים להפקות ימי שיא ועוד ועוד..
החטיבה העליונה בהרטוב מתאפיינת ביחסי קירבה בין  מורה- תלמיד ובשיח בגובה העניים. צוות מורי החטיבה העליונה רואה לנגד עניו  את הצורך ביצירת אווירה נעימה ותחושת בטחון בקרב התלמידים ובשיח מכבד בין תלמידים לתלמידים ובין תלמידים למורים.
כמנהלת החטיבה העליונה אני רואה לנגד עני את מכלול התלמידים והצורך בהתנהלות תקינה ויומיומית של המסגרת הבית- ספרית, אך גם את התלמיד היחיד שלעיתים זקוק למענה שונה מכלל התלמידים. מתוך שאיפה למיצוי היכולות בקרב כלל התלמידים.

"הדואג לימים זורע חיטים, 
הדואג לשנים נוטע עצים, 
הדואג לדורות מחנך אנשים."

 

bottom of page