top of page

מבנה תעודת הבגרות

 

ממה מורכבת תעודת בגרות?

1.         מקצועות חובה:  אותם לומדים כל התלמידים.

2.         מקצועות בחירה:  על כל תלמיד חובה לבחור לפחות מקצוע אחד ברמה של 5 יח"ל שאינו מתמטיקה או אנגלית.

       מקצוע בחירה הוא כל מקצוע, שהתלמיד בוחר ללמוד ברמה של 5 יח"ל בנוסף למקצועות  החובה.

 3.בתיכון הרטוב- תלמידי כיתות עיוניות לומדים שתי הרחבות. תלמידי כיתות מב'ר ואי"ל בוחרים הרחבה אחת בלבד.

4 .מקצועות עם ציון פנימי: מקצועות אותם חובה ללמוד וציון בית הספר הוא ציון הבגרות. כמו כן בכל מקצוע נוסף שהתלמיד יבחר ללמוד ברמה מוגברת – יירשם כמקצוע פנימי ללא ציון יחידות הלימוד.

5.במקרה שתלמיד מבצע עבודת גמר – עבודה זו תהווה מקצוע מורחב נוסף – והיא תירשם בנפרד בתוספת ציון וציון היקף שעות הלימוד (כ-450).

 

יחידות תעודות הבגרות ודרכי ההערכה בהתאם לרפורמה של שי פירון "ישראל עולה כיתה":

 

א.         אשכולות לימוד: במע' החינוך הממלכתי ייבחנו התלמידים החל מתשע"ז במקצועות החובה ע"פ שלושה אשכולות:

אשכול מורשת ותרבות – תנ"ך 2 יח"ל.

אשכול ידע עם מדינה ועולם – הסטורה 2 יח"ל, אזרחות 2 יח"ל.

אשכול עברית – ספרות 2 יח"ל, לשון  והבעה 2 יח"ל. במתמטיקה ואנגלית יחוייבו התלמידים ללמוד ברמה של 3 יח"ל לפחות.

ב.         מועדי ההיבחנות יתבצעו רק בקיץ של סוף שנת י"א ובחורף וקיץ בשנת י"ב – בניגוד למה שהיה בעבר (כשהיה ניתן להיבחן במהלך כיתה י' ובחורף י"א).

ג.          בשכבת י' נוספו שני מקצועות לימוד חדשים – "השכלה כללית (שעתיים בשבוע, שתי יחידות לימוד פנימיות) ומדעים (3 ש"ש בשבוע 3 יח"ל פנימיות). מקצועות אלו יהוו מקצועות העשרה. ציונו של התלמיד בסיום כיתה י' ישולב כמקצוע פנימי בתעודת הבגרות בסוף י"ב.

ד.         דרכי הערכה: בכל מקצוע לבגרות – תתבצע תכנית לימודים מותאמת במתכונת של 70% הערכה חיצונית ו-30% הערכה פנימית. בחלק של ההערכה הפנימית תינתן לביה"ס האפשרות לבחור את התכנים להוראה ולהחליט על דרכי ההערכה בהתאם להצגת תכנית שתאושר ע"י מפמ"ר המקצוע. כלומר – הציון הסופי של התלמיד בכל מקצוע שנלמד לבגרות יהיה מורכב מ70% הערכה חיצונית ו-30% הערכה פנימית שתשלב גיוון בבחירת התכנים ודרכי הערכה אלטרנטיבית.

ה.         תכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית קהילתית: ההתנסות המעשית (מחוייבות אישית) תורחב ל-3 שנים.

 

הערות חשובות לגבי תעודת הבגרות:

תעודת בגרות מלאה הינה תנאי  קבלה לאוניברסיטה או למכללה.

תעודת הבגרות לפי המתכונת של יחידות לימוד חייבת לענות על כל הסעיפים כמפורט להלן:

1.         21 יח"ל לפחות.

2.         בחינת בגרות במתמטיקה חייבת להיות ברמה של שלוש יחידות לפחות, כשהציון הנדרש הוא לפחות 55 (שהוא הציון המינימאלי הנדרש בכל היקף יחידות שהוא).

3.         בחינת בגרות באנגלית ברמה של שלוש יחידות לפחות, כשציון המינימום הנדרש הוא 55.  (קבלה לאוניברסיטה  מותנית בלימוד אנגלית ברמה של 4 יח"ל לפחות)

 

תנאי הזכאות לתעודת בגרות:

הצלחה בבחינות הבגרות במקצועות החובה (16 יח"ל כמפורט לעיל)

1.         הצלחה בבחינות הבגרות במקצועות הבחירה, לפחות בחינה אחת ברמה של 5 יח"ל.

2.         תלמיד זכאי לתעודת בגרות גם אם קיבל במקצוע אחד ציון שלילי בתנאים הבאים:

א.  אין זה ציון בהבעה עברית או בחינוך גופני.

ב.  כל שאר הציונים הסופיים הם לפחות 55.

3.         ציון עובר בכל המקצועות הפנימיים שנלמדו (חינוך גופני, השכלה כללית, מדעים) וכן ציון עובר בתכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית.

 

 

מקצועות הבחירה בבית הספר:

מקצועות אלו נלמדים ברמה של 5 יח"ל:

אמנות, ביולוגיה, גיאוגרפיה, כימיה, מדעי החברה, מדעי המחשב, מוסיקה, מחול,

מחשבת ישראל, ניהול עסקי, ערבית,  פיסיקה, קולנוע, תיאטרון, תקשורת.

 

 

שיטת המנות - המפתח לחישוב של ציון הנוכחות

התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם.

בנוסף יש היעדרויות שעל בית הספר להכיר בהן כמוצדקות ולא לחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, (ראה בתקנון בית הספר)

עם סיום ספירת ההיעדרויות הלא מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.

 

אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע

קיימת שונות בהיקף שעות הלמידה במקצועות השונים מרכיב הנוכחות יחושב בהתאם למספר השעות השבועיות הנלמדות בכל מקצוע – "יחידת למידה שבועית".

תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד שתי "יחידות למידה שבועיות" (כולל) – ציונו בנוכחות אפס.

תלמיד שנעדר מעל שתי "יחידות למידה שבועיות" ועד שלוש יחידות – ציונו 5-, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.

על כל צבירה של היעדרות מ"יחידת למידה שבועית" נוספת תופחתנה עוד שתי נקודות.

תלמיד שנעדר מ-5 "יחידות למידה שבועיות" במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.

בבית הספר שלנו הוחלט שאיחורים יחושבו גם הם :

כל 3 איחורים יחשבו כחיסור

bottom of page