top of page

תכניות לימודים ייחודיות

חלוצי הערכה במקרא – תכנית במקרא לתלמידי התיכון.

 

בשנת הלימודים תשע"ז החלה בבית ספרינו תכנית מטעם משרד החינוך בשם "חלוצי הערכה" במקרא. תכנית חלוצי הערכה, שתיושם בחטיבה העליונה, מאפשרת לבתי ספר פורצי דרך ובעלי נתוני סף מתאימים להיות חלוצים ברפורמה. בית ספר "חלוץ הערכה" ממיר שאלון בגרות בהוראה, למידה והערכה חלופית במטרה לזמן הוראה מגוונת ולמידה מתוך חוויה, עניין ומעורבות של התלמיד בתהליכי הלמידה וההערכה. תכנית חלוצי הערכה במקרא תואמת באופן מרבי ומיטבי את החזון הבית-ספרי ואת הכיוון אליו צועד בית הספר בשנים האחרונות. התכנית תתמוך ביישום של חזון בית הספר בתחום הערכי בהקשר של טיפוח הזהות היהודית  והקשר אל הארץ, תוך זיקה לרב תרבותיות ולערכים היהודיים והציוניים. 

תכנית "מדעי המחשב אקדמיה ותעשייה" לתלמידים מצטיינים

 

תכנית "מדעי המחשב אקדמיה ותעשייה" פועלת במכון דוידסון לחינוך מדעי. התכנית מיועדת לתלמידים הלומדים מדעי המחשב בהיקף של 5 יח"ל בנתיב העיוני, ונלמדת בנוסף ללימודים בבית הספר. מטרת התכנית לקשר בין תלמידים הלומדים מדעי מחשב (כיתות י"א, י"ב) לבין פעילות מחקר ופיתוח המתבצעת באקדמיה ובתעשייה בתחום מדעי המחשב והנדסת תוכנה.

התוכנית היא דו-שלבית, ונפרשת על פני שתי שנות לימוד.

שלב א – מפגשי העשרה (כיתה י"א): מתוך מגמה לפתוח בפני התלמידים אשנב לאקדמיה ולתעשייה, מפגשי העשרה יכללו הרצאות מומחים והפעלות לימודיות, וחשיפה לשיטות וכלי פיתוח חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות.

שלב ב – פיתוח פרויקט תכנה (כיתה י"ב): שלב זה מיועד לתלמידים מצטיינים במיוחד. לתלמידים תינתן הזדמנות לפתח פרויקט תכנה עם מנחה חיצוני מהתעשייה/אקדמיה.

אקדמיה בתיכון.

 

האגף למחוננים ולמצטיינים בשיתוף המזכירות הפדגוגית ואגף א' לחינוך על יסודי מפעיל את התכנית "אקדמיה בתיכון". התכנית פועלת משנת הלימודים תשע"ג.

 

 

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בחטיבות העליונות, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, אשר מסוגלים להתמודד עם חומר לימודי אקדמי, והם בעלי הישגים גבוהים בלימודים. יכולים להצטרף לתכנית תלמידים מכיתות י'-י"ב, ותלמידים מכיתות מחוננים החל מ-ט'. 

 

 

במסגרת התכנית ניתן יהיה, במקצועות מסוימים, להמיר למידה בביה"ס והיבחנות בבחינות בגרות, בלמידה בקורסים אקדמיים והיבחנות על הנלמד בהם.

 

 

הקורסים האקדמיים יילמדו במסגרת מוסדות אקדמיים ויזכו את התלמידים בציון בתעודת הבגרות ובאקרדיטציה אקדמית לקראת תואר ראשון. לכל ציון של קורס אקדמי המופיע בטבלות ההמרות יתווספו 8 נקודות לחישוב הציון הסופי בתעודת הבגרות.

 

בשנת הלימודים תשע"ז פתחנו עבור תלמידי התיכון את האפשרות להירשם לתכנית זו ואנו מעודדים את התלמידים המצטיינים להירשם כדי לחוות התמודדות עם חומר לימודי ברמה גבוהה וכדי להתחיל את מסלולם לקראת לימודיהם האקדמאיים.

bottom of page