top of page

חינוך חברתי

החינוך החברתי הינו אחד מהנדבכים המרכזיים בתהליכים החינוכיים המתקיימים בהר-טוב. בעמוד זה יופיעו תוכניות חברתיות הנוגעות הן לתלמידי ולמורי הר-טוב

bottom of page